fbpx

Indien u denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet u contact opnemen met het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de leveringdatum van de brandstof.

Alleen de OCMW's kunnen een beslissing nemen inzake individuele dossiers.
Er kan een beroep ingesteld worden tegen de beslissing van het OCMW bij de Arbeidsrechtbank.

Het OCMW zal nagaan:

 • of u wel degelijk behoort tot één van de categorieën van de doelgroep (zie de rubriek ‘Wie heeft er recht op?’)
 • of u inderdaad gebruik maakt van een brandstof waarvoor u de steun kan krijgen. (zie de rubriek ‘Wat is het?’)
 • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres van waar u gewoonlijk verblijft
 • of u voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen (zie de rubriek "Wie heeft er recht op?"); uw inkomensgegevens en die van de leden van uw huishouden zullen via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd worden. Het OCMW kan u contacteren wanneer aanvullende inlichtingen nodig zijn

Het OCMW zal u volgende documenten vragen:

 • In ieder geval een kopie van de leveringsfactuur of -bon. Indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of beheerder van het gebouw een kopie van de factuur en een attest met vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.

 • Indien u behoort tot categorie 1 :
  • uw identiteitskaart
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, …)
 • Indien u behoort tot categorie 2 :
  • uw identiteitskaart
  • op vraag van het OCMW, het bewijs van het gezinsinkomen (het meest recente aanslagbiljet, de meest recente loonfiche, het meest recente attest van een ontvangen sociale uitkering, het bewijs van kadastraal inkomen van onroerende goederen buiten de gezinswoning, …)
 • Indien u behoort tot categorie 3 :
  • uw identiteitskaart
  • de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht
  • elk document ( gezinsinkomen, lopende kosten, ...) die het OCMW toelaat in het sociaal verslag te beoordelen "niet in staat te zijn de verwarmingsfactuur te betalen"