fbpx

Categorie 1 : personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 22.925,00 verhoogd met € 4.242,16 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

  • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
  • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut
     

Categorie 2 : personen met begrensd inkomen

Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 22.925,00 verhoogd met €  4.242,16 per persoon ten laste. Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.
 

Categorie 3 : personen met schuldoverlast

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen :

  • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
    en
  • die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.490.